תוכן: ביאליק ביידיש

א. איך װעל אײַך דערצײלן די גרױסע װוּנדער

ב. נאָך אײן יאָרהונדערט

ג. אױף דעם הױכן באַרג

ד. עס האָט מיך פֿאַרפּלאָנטערט

ה. אונטער די גרינינקע ביימעלעך

ו. דאָס לעצטע װאָרט

ז. גלוסט זיך מיר װײנען געשמאַקער פֿון האַרצן

ח. מײַן גאָרטן

ט. שװימט זיך דאָרט

י. כ'װאָלט געװען אַ בעלן װיסן

יא. ערבֿ פֿרילינג

יב. אין שחיטה־שטאָט

יג. די פּרינצעסין שבת – Prinzessin Sabbat

יד. בענקסט אױך נאָך דײַנע קינדער

טו. ים־לידער

טז. כ'האָב געזען אינעם צימער – תרגום ליידיש על ידי ביאליק של שירו הלילה ארבתי

יז. כ'בין ניט אױף אײַער רוף געגאַנגען

יח. אַ פֿרײלעכס

יט. דער זומער שטאַרבט אָפּ – תרגום של שירו של ביאליק הקיץ גווע

כ. עמעצער האָט מיר פֿאַרלױרן אין קלױז

כא. איך װײס אַז דאָס אַלעס איז לאַנג שױן פֿאַרבײַ

כב. איך געדענק אַ טאָג

* ציון